Δουλδέρης

Κλήρωση ΔΕΘ

Όροι συμμετοχής «Νιώσε κι Εσύ»

Η κλήρωση ξεκινάει στις 30.09.2022  τις 14:00 (EET) και λήγει στις 30.09.2022 στις 23:59 (EET). («Περίοδος διενέργειας κλήρωσης»).

Η συμμετοχή στην κλήρωση καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στην κλήρωση ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των όρων συμμετοχής.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στην κλήρωση.

Συμμετοχή

Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να φορέσει τις ωτοασπίδες που παρέλαβε από το περίπτερο της εταιρίας ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. στην 86η ΔΕΘ, να συμπληρώσει και να υποβάλει επιτυχώς το ερωτηματολόγιο που του έχει κοινοποιηθεί (https://forms.office.com/r/xsevw4ddLT) καθώς και να δηλώσει επιτυχώς στοιχεία επικοινωνίας στο προαναφερθέν ερωτηματολόγιο.

Διευκρινίζεται ρητά ότι κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα μιας και μόνο συμμετοχής.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του χρονικού ορίου συμμετοχής στην κλήρωση ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη της κλήρωσης ή μετά την ανάκληση της, η οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ανύπαρκτη, ουδέν επάγουσα αποτέλεσμα.

Δεν έχουν δικαίωμα στην κλήρωση  οι συνεργάτες, οι πληρεξούσιοι, δικαιοδόχοι, εντεταλμένοι της εταιρείας Δουλδέρης Γεώργιος και ΣΙΑ Ε.Ε, εμπλεκόμενες εταιρείες και οι υπάλληλοι σε αυτές.

 

Διαδικασία κλήρωσης νικητή/ιας

Ο καθορισμός του μεγάλου/ης νικητή/ας πραγματοποιείται με κλήρωση κεκλεισμένων των θυρών και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής. Ο/Η νικητής/ια καθορίζεται μεταξύ όλων των εγκύρως συμμετεχόντων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, στο τέλος της κλήρωσης και συγκεκριμένα μετά το πέρας των διαγωνιστικών ημερών. Με τη λήξη της περιόδου διεξαγωγής της κλήρωσης αναδεικνύονται  μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων ένας/μια (1) νικητής/ια και δύο (2) επιλαχόντες/ουσες. Ο/Η νικητής θα κερδίσει ένα (1) iPad Air. Το δώρο δεν μπορεί να σταλεί ταχυδρομικώς. Περαιτέρω λεπτομέρειες και τυπικές διαδικασίες για την παράδοση του δώρου διευκρινίζονται κατ’ ιδίαν με τον/την νικητή/ια. Ο/Η νικητής/α δεν έχει δικαίωμα υποβολής αξίωσης σε περίπτωση που από δική τους υπαιτιότητα (π.χ. λόγω μη πλήρους ή/και εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων) δεν είναι δυνατή η παραλαβή του δώρου.

Σε περίπτωση που ο/η νικητής/ια δεν επιθυμεί/αδυνατεί να ακολουθήσει όλους τους όρους της κλήρωσης, θα κληθεί στη θέση του αναπληρωτής από τη λίστα επιλαχόντων, με τη σειρά που αυτοί κληρώθηκαν, ήτοι με σειρά προτεραιότητας. Ο αναπληρωτής οφείλει ομοίως να τηρήσει όλους τους όρους της παρούσας κλήρωσης.

Η συμμετοχή στην κλήρωση και η αποδοχή του δώρου δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των δώρων με μετρητά ή με άλλα δώρα. Αποκλείεται η ανταλλαγή των δώρων. Οι συμμετέχοντες και ο αποδέκτης του δώρου δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων και λοιπών διακριτικών της διοργανώτριας εταιρείας.

Ενημέρωση νικητών

Ο/Η νικητής/ια θα ενημερωθεί από την διοργανώτρια εταιρεία στην ηλεκτρονική  διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του ώστε να παραλάβει το δώρο του. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την ορθότητα των στοιχείων που παραχωρεί ο νικητής. Εάν ο νικητής δεν επικοινωνήσει εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών  από την ενημέρωσή του τότε απολλύει κάθε αξίωση του για το δώρο, χωρίς να διατηρεί οποιοδήποτε δικαίωμα του για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση ορίζεται ο αντικαταστάτης/ αναπληρωτής του νικητή από την λίστα επιλαχόντων, με τη σειρά που αυτοί κληρώθηκαν, ήτοι με σειρά προτεραιότητας. Δεν υφίσταται υποχρέωση αποδοχής του δώρου από μέρους του αντικαταστάτη.  Εάν και ο αντικαταστάτης δεν τηρήσει τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, τότε δεν θα κληρωθεί άλλος νικητής ούτε θα κληθεί άλλος αναπληρωτής και δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του δώρου εκ μέρους του διοργανωτή.

Αποκλεισμός από την κλήρωση

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τα συγκεκριμένα άτομα από την κλήρωση. Αποκλείονται άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μη αποδεκτά βοηθητικά μέσα (π.χ. εργαλεία hacker, ιούς, Trojaner κλπ.) ή δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους ίδιους με άλλον τρόπο παραποίησης. Επίσης όποιος συμμετέχει για λογαριασμό τρίτου (εις γνώση του τρίτου ή όχι) μπορεί να αποκλειστεί από το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού το δώρο μπορεί να αφαιρεθεί ή να απαιτηθεί η επιστροφή του που έχει ήδη καταβληθεί ή παραδοθεί ακόμα και μεταγενέστερα.

Πρόωρη λήξη της κλήρωσης

Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ολοκληρώσει την κλήρωση ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναφέρει τις αιτίες. Ο διοργανωτής μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματός του για παράδειγμα όταν για τεχνικούς λόγους (π.χ. λόγων ιών στο σύστημα υπολογιστών, παρεμβολών ή σφαλμάτων στο υλισμικό ή/και λογισμικό) ή νομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της κλήρωσης. Εάν αιτία για τη διακοπή της κλήρωσης είναι κάποιος συμμετέχων, ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

 

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με τη συμμετοχή του στην κλήρωση, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Δουλδέρης Γεώργιος και ΣΙΑ Ε.Ε προς τον σκοπό πραγματοποίησης της παραπάνω κλήρωσης. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω κλήρωση επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής,  συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης της παραπάνω κλήρωσης (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση του ονόματος του νικητή).  Με τη συμμετοχή του στην κλήρωση κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται  και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση της παραπάνω κλήρωσης  (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15  του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@doulderis.gr. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

 

Λοιποί κανονισμοί

Επιπλέον ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος, να αλλάξει τους παρόντες όρους συμμετοχής οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ειδική ειδοποίηση εφόσον αυτό απαιτείται για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή της κλήρωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: info@doulderis.gr. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα.

Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα κανονισμό που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό των όρων που καταργήθηκαν.

Ισχύει το Ελληνικό Δίκαιο.